Haber & Duyurular

Emlak Vekaletnameleri

Yayınlanma Tarihi: 12/02/2020

Vekâletname Çeşitleri 176 Vekâlet çeşitleri  Yapılışına göre vekâletnameler  Verilen yetkilere ve içeriğine göre vekâletnameler  Süresine göre vekâletnameler 2.2.2. Yapılışına Göre Vekâletnameler Düzenleme Şeklinde Vekâletname İlgilinin nüfus cüzdanı veya pasaportu esas alınarak resen yapılan ve içeriği tamamen noterlikçe tutanak şeklinde yazılan vekâletnamelere denir. Bizzat noter tarafından noterlik dairesinde veya mahallinde tutanak şeklinde yapılır. Düzenleme vekâletlerde 1 asıl olur, bu asıl ilgilinin imzasını taşır ve dairede saklanır. İlgililere verilenler genel olarak surettir. Surette ilgilinin imzası olmaz. İlgilinin kimliği vekâlete eklenir. Nüfus kaydı ile düzenleme vekâletname düzenlenemez. Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili verilecek vekâletnameler ile diğer yasalarca fotoğraflı olması öngörülen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılır. Düzenleme olarak yapılacak vekâletnameler:  Tapuda yapılması gereken işlemler için verilen vekâletler (Mutlaka nüfus cüzdanı veya pasaporta göre yapılır.)  Düzenleme yapılacak işlemler için verilen vekâletler  Onaylama yapılması gereken vekâleti ilgili düzenleme yapılmasını isterse  Düzenleme vekâletten tevkil yoluyla yapılan yeni vekâlet de düzenleme olur. Düzenleme vekâletnamelerde: o Noterin adı soyadı ve noterliğin isminin, o Vekâletnamenin yapıldığı yer ve tarihin (rakam ve yazı ile), o Vekâletnameyi verenin varsa tercümanın veya bilirkişinin kimlik ve adreslerinin, o Vekâletnameyi verenin hakiki arzusu hakkındaki beyanının, Vekâletnameyi verenin, işleme katılanların ve noterin imza ve mührünün yer alması gerekir. Onaylama Vekâletname Vekâletname içeriği dışarıda yazılarak veya noterlikte ilgilisince yazdırılan ve sadece vekâletname içeriği değil, vekâletname altındaki ilgili ya da ilgililere ait imzanın onanması yoluyla yapılan vekâletnamelerdir. En az 2 asıl olur, bunlar ilgili tarafından imzalanır. Aslılardan biri noterde kalır, bir aslı ilgiliye verilir, diğer nüshalar ise suret olarak yapılır. Suretlerde ilgilinin imzası yerine aslında imzası vardır. İlgililer isterse daha fazla asıl yapılabilir. Bu hâlde verilen fazla her asıl için asılın vergileri kadar artırılarak vergi alınır. Onaylama şerhinde: Vekâletnamenin yapıldığı yer ve tarihin (rakam ve yazı ile), Vekâleti verenin kimliği ve adresinin, 177 Vekâletnameyi verenin kimliği hakkında gösterilen ispat belgesinin, Vekâletnameyi imzalayanın imzasını daire dışında mı, huzurda mı veya atılmış olan imzanın kendisine ait olduğunun kabul beyanının, İşleme katılanların imzalarının ve noterin imza ve mührünün bulunması gerekir. 2.2.1.2. Verilen Yetkilere ve İçeriğine Göre Vekâletnameler Genel Vekâletname İçeriğinde birden fazla yetki bulunan ve birden fazla işin yapılması ve neticelendirilmesi için verilen vekâletnamelerdir. Örneğin hem satış, hem ipotek işlemlerini yapabilmesi gibi. Özel Vekâletname Belli bir işi sonuçlandırmak için verilen vekâlet özel vekâlettir. Münhasıran bir işin yapılması ve neticelendirilmesi için yetki veren vekâlet belgesine denir. Emekli maaşı, SSK, para çekme, telefon bağlatma vesaire için ayrı ayrı verilen vekâletnameler özel vekâlettir. Örneğin, taşınmazın kime ve ne kadar bedelle satılacağı belirtilmişse, vekil sadece vekâletnamede belirtilen kişiye, belirtilen bedelle satışı yapabilecektir. Taahhüt İçeren Vekâletnameler Örneğin “Vekilin azli hâlinde durumu vergi dairesine bildireceğimi, bildirmeme hâlinde bundan dolayı doğan zararı peşinen kabul ettiğimi ve bu nedenle vergi dairesinden herhangi bir talepte bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.” şeklinde vekâlet içinde ilgili aynı zamanda taahhütte bulunan vekâletnamelere denir. Maktu Damga Vergisi alınır. Söz konusu vekâletname ve bu vekâletname üzerinde yer alan ve diğer gösterilmesi zorunlu kâğıtlar beyanında bulunmayan taahhüt metni, iki ayrı hukuki muameleye ihtiva etmekle birlikte bu kâğıtla, ilgili işlemlerin harca tabi tutulması gerekir. 2.2.1.3. Süreye Göre Vekâletnameler Süresiz Vekâletname Herhangi bir süre sınırlaması olmayan ve azil olmadığı sürece geçerli olan vekâletnamedir. Vekâletname tek taraflı irade beyanı olması nedeniyle sözleşmelerle ilgili 10 yıllık zaman aşımı süresi burada uygulanmaz. Süreli Vekâletname Belli bir süre geçerli olmak üzere verilen ve süre sonunda geçerliliğini yiteren vekâletnamelerdir. Başlık kısmında “DİKKAT SÜRELİDİR” yazılması yararlı olur. Süreli vekâletlerde mutlaka süre hem rakamla hem de yazıyla işlemin metninin içerisine yazılır. Çelişkili bir durum yaratmamak için son günün mesai günü olmasına dikkat edilip vekâletnameye “Son günün mesai saati bitimine kadar geçerlidir.” şeklinde şerh yazılmalıdır. Belirli tarihler arası süre de yazılabilir. Süre vekâlet metni içerisine yazılmalıdır. 2.2.2. Tapu Sicil Müdürlüklerince Vekâletnamelerde Aranan Hususlar Tapu Sicil Müdürlüklerince vekâletnamelerde aranan hususlar aşağıda belirtilmiştir: 178  Noterlikçe veya konsolosluklarca düzenleme şeklinde yapılmalıdır.  Vekâlet verenin kimliği vekâletnamede nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus müdürlüğünden alınan kayıt örneğine veya pasaporta göre tespit edilmiş olmalıdır.  Vekâletnamede verilen yetki duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça ve tam olarak belirtilmedir (satış, trampa, ifraz, intikal vb.) (Söz konusu gayrimenkulün tapu bilgileri ada, parsel, mevki, daire numarası açıkça belirtilmelidir.).  Vekâletname üzerinde vekâlet verenin yakın tarihli fotoğrafı yapıştırılmış olmalıdır.  Vekâletname tevkilen (birinci vekilin yetkisini başkasına devretmesi) düzenlenmiş ise ilk vekâletnamede vekilin devir yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmiş ve bu yetki ikinci vekâletnamede tam olarak belirtilmelidir.  İşlem sırasında her iki vekâletname de ibraz edilmelidir.  Düzeltmeler var ise düzeltmeler ve çıkıntılar vekâletnameyi düzenleyen merci tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır. 2.2.3. Vekâletname Çıkarmak için Gerekli Belgeler Vekâletname çıkarmak için gerekli belgeler şunlardır:  Nüfus cüzdanı ve 2 (iki) adet vesikalık, önden çekilmişfotoğraf  Vekil edilecek kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığışekliyle) adı,soyadı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri (Eğer vekâletname verilecek kişi avukat ise bağlı bulunduğu vergi dairesi ile vergi sicil numarasının da vekâlete yazılması gerekmektedir.) (Yurt dışı) adres ve telefon numaraları Vekâletname kontrol edilirken;  Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olmasına dikkat ediniz.  Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına dikkat ediniz.  Vekâlette var ise adı geçen üçüncü kişinin (satın/devir alacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına dikkat ediniz.  Türkiye'de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış olmasına, detaylarının eksiksiz ve doğru birşekilde yazılmış olmasına dikkat ediniz.  Vekâletname okunup imzalandıktan sonra fark edilen yanlışlıklardan temsilcilik yetkilisi sorumlu değildir. 2.2.4. Vekâletnamenin Sona Erme Nedenleri Vekâletnameler iflas, azil, istifa ve fiil ehliyetinin kaybı gibi nedenlerle sona erer. Vekâletnamede aksine bir hüküm yok ise sürenin geçmesi ile vekâlet sona ermez. Temsil yetkisi mukaveleden veya işin mahiyetinden anlaşılmadıkça (vekâletnamede yazmıyor ise) vekâlet gerek vekilin gerekse müvekkilin (vekâlet verenin) ölümü ile son bulur. Azil ihbarı, tapu sicil müdürlüğüne yapılacaksa yazılı olarak yapılmalıdır. Azil ihbarı tapu sicil müdürlüğüne, mektup, dilekçe, noterden verilme azil nameler gibi çeşitli yollarla yapılabilir. Vekilin azline ilişkin yazı, tapu sicil müdürlüğüne ulaştığı anda, bu işler için tutulan aziller siciline kaydı yapılmakta ve bu andan itibaren azle konu vekâletname ile vekilin işlem yapması söz konusu olmamaktadır.

Son Haberler

Emlak Vekaletnameleri

Vekâletname Çeşitleri 176 Vekâlet çeşitleri  Yapılışına göre vekâletnameler  Ver...

Devamını oku

Emlak Danışmanı Kimdir? Emlak Danışmanı Ne Yapar? Emlak Danışmanının Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Emlak Danışmanı Kimdir? Emlak danışmanı; villa, konut, arsa ve benzeri mülklerin alım, satım ve kiralama gibi iş...

Devamını oku

Bağcılar Güvenilir Emlakçı , Güvenilir Emlakçı Olmanın Püf Noktaları

Bağcılar da Güvenilir Emlakçı. Güvenilir Emlakçı Olmanın Püf Noktaları İşimiz Dür&u...

Devamını oku

Hangi Evler Krediye Uygun

    Konut kredisi ile ev alabilmek için almak istediğiniz evin konut kredisine uygun olması gerekir....

Devamını oku

Güncel Konut Kredisi Oranları

Konut Kredisi Faiz Oranları   Bankalar Kredi Tutarı min-max Vade Süresi min Faiz min-max  ...

Devamını oku
 
https://www.gokturkemlak.com/ © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır -