Emlakçı Yetki Sözleşmesi Örneği

Emlak alım satımlarında yetki sözleşmesi taraflar arasında ki ciidiyet ve olumsuzlukları ortadan kaldırır. 

Satıcı ve emlak danışmanın arasında güveni sağlamlaştırır. 

Yetki sözleşmesi emlaklarınızın ve gayri menkullerinizin değerinde satılmasını sağlar ve karmaşık fiyatlandırmanın önüne geçer.

Doğru emlakçı ile çalışmanız neticesinde yetki sözleşmesi siz müşterilerimizin zarar görmesini engeller.

Doğru fiyat ve yetki sözleşmesi doğru satış getirir. 

SATICI KOMİSYON SÖZLEŞMESİ
EMLAK KOMİSYONCUSU İLE MAL SAHİBİ
ARASINDA YAPILAN YETKİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Süresi   Başlangıç Tarihi

Sözleşmenin Bitiş Tarihi

 

 

Mal Sahibinin

Adı ................................................................................................................................................

Soyadı ...........................................................................................................................................

İş Adresi ........................................................................................................................................

İkametgahı ....................................................................................................................................

Telefon/Fax ...................................................................................................................................

Taşınmazın

Türü .............................................................................................................................................

İl.........................İlçesi............................Mahallesi..........................Sokağı................No:.................. Numarası .......................................................................................................................................

Tapudaki kayıtlı olduğu

Ada/Pafta/Parsel numarası ..............................................................................................................

Özellikleri ......................................................................................................................................

İmar durumu .................................................................................................................................

Taşınmaza Biçilen

 

Azami Değer

Asgari Değer

 

 

       
  1. Müşteri ile...................................Emlak Komisyonculuğu yukarıda belirtilen gayrimenkulun satışına aracılık edilmesi için aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.
  2. Emlak Komisyoncusu gayrimenkul ile ilgili olarak satış işlemi amacıyla masrafı kendine ait olmak üzere basın ve sair medyaya ilan vermek suretiyle tanıtım faaliyetlerinde bulunma hakkına sahiptir. Müşteri bununla ilgili herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Müşteri................................ emlak komisyonculuğuna işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gayrimenkule daima giriş imkanı tanımayı kabul ve taahhüt eder.
  3. İşbu sözleşme ile verilen özel yetki ile müşteri gayrimenkul ile ilgili olarak kendisine gelen tüm başvuruları ....................................emlak komisyonculuğuna  bildirmeyi ve böyle kişi ve kuruluşlarla işlemde bulunması halinde............................. emlak komisyonculuğuna aşağıda tanımlanan komisyonu ödemeyi taahhüt eder.
  4. Hizmet gerçekleştiğinde, mal sahibi (müşteri) yukarıda yazılı satış bedelinin %........... tutarında komisyonu emlakçıya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  5. Sözleşme yukarıda yazılı bitim tarihinden önce taraflarda herhangi birinin yazılı fesih bildirimi karşı tarafa ulaşmadıkça süre kendini yeniler.
  6. Gayrimenkulun, mal sahibince 3. kişilere satılması durumunda, Emlak Komisyoncusunun komisyon ücreti işbu sözleşmede gösterilen bedel ile yeni bedel arasında hangisi yüksek ise onun üzerinden hesaplanır.
  7. Müşteri gayrimenkul ile ilgili olarak işlemin gerçekleştirilmesi için şekli işlemlere başlandıktan sonra işlemden vazgeçmesi halinde .........................emlak komisyonculuğuna komisyon alacağının doğacağını kabul ve ödemeyi taahhüt eder.
  8. İşbu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre içerisinde sözleşme konusu taşınmaza komisyoncu tarafından yukarıda yazılı şartlar uyarınca alıcı bulunmasına rağmen müşteri herhangi bir nedenden ötürü satışı engeller ise, koşulları değişirse emlak komisyoncusunun gösterip tanıttığı kişi yada kuruluşlara Emlak komisyoncusu aracılığı dışında satarsa ya da sözleşmenin süresinin sona ermesinden itibaren 6 ay içinde müşteri söz konusu taşınmazı sözleşme süre içinde emlak komisyoncusunun gösterdiği kişi ya da kuruluşlara satarsa satın alan kişiden alınması gereken komisyon hakkı saklı kalmak kaydı ile yukarıdaki biçilen azami değerin %............. tutarını Emlak Komisyoncusuna ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, bu sözleşme hükümleri gereğince komisyoncu lehine ödemesi gereken komisyon ücretini ödemede temerrüde düşerse, temerrüt tarihinden itibaren komisyon ücreti üzerinden aylık %5 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  9.  Bu....nüshadan sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. ....../....../.......

EMLAK KOMİSYONCUSU/TEMSİLEN                                                MAL SAHİBİ VEYA YETKİLİ

KAŞE VE İMZA                                                                                İMZA

 

 

 
https://www.gokturkemlak.com/ © 2023 - Tüm Hakları Saklıdır -